Miljö

MILJÖ

Vi jobbar proaktivt för att säkerställa en långsiktigt, hållbar

och minmal miljöpåverkan.

MILJÖPOLICY • Vi skall bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiva transportsystem med minsta möjliga miljöbelastning.
 • Vi skall minst uppfylla kraven i Svensk miljölagsstiftning och verka för att överträffa dessa krav.
 • Vårt miljöarbete skall kännetecknas av en helhetssyn av de sanerings och transport projekt som vi åtar oss att utföra åt våra kunder.
 • Vi skall öka miljömedvetenheten hos alla våra anställda genom utbildning så att de har möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter.
 • Vi skall påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, myndigheter och övriga intressenter.
 • Vår strävan är att utnyttja våra resurser maximalt och på ett sådant sätt att minsta möjliga miljöbelastning uppstår.
 • I vårt arbete tar vi hänsyn till våra kunders miljöarbete och verkar för att de skall kunna leva upp till sina miljöåtaganden i de projekt som vi utför åt våra kunder.

MILJÖMÅL • Minska vår miljöbelastning vad som gäller energiförbrukning.
 • Miljöanpassa företagets alla inköp.
 • Minska användningen av icke förnyelsebara produkter
 • Minska antalet leverantörer av kemitekniska produkter till ett absolut minimum.

För att minska miljöbelastningen
 • Vad som gäller energiförbrukningen finns rutiner för underhåll och service av fordonsparken.
 • Har rutin tagits fram för att utveckla transportplaneringen så att vi undviker t.ex. tomma returkörningar så långt det är möjligt.
 • Kommer tranportenheterna hela tiden att bytas ut mot miljömässigt bättre alternativ.
 • Har personalen utbildats i grundläggande miljöfrågor samt miljöfrågor som rör deras arbetsuppgifter.
 • Har rutin för inköp av kemiska ämnen/produkter utarbetats.

#TEAMOLOFSSONS