Hantering av personuppgifter


Ditt förtroende är viktigt för oss och vi tar skyddet för din personliga integritet på största allvar. Vi åtar oss att skydda din integritet och hela tiden följa tillämplig dataskyddslagstiftning och lagstiftning, precis som vi alltid gjort.Den 25 maj 2018 började EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) att gälla. Den syftar till att stärka säkerheten och skyddet för personuppgifter inom EU och ersätter det tidigare europeiska dataskyddsdirektivet och den svenska personuppgiftslagen. Den nya förordningen gör det tydligare vilka rättigheter du har som kund, och vilka skyldigheter vi har som företag.


Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vad är en personuppgift och en personuppgiftsansvarig

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, postadress, telefonnummer eller epostadress. En personuppgiftsansvarig är den aktör som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

 


Personuppgiftsansvar

Team Olofssons Miljö AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig.

Gällande slamkörning i Hudiksvalls & Nordanstigs Kommuner är det respektive kommun som är personupgiftsanvariga och utgör din huvudkontakt och det är till dom du vänder dig med frågor och att utöva dina rättigheter. Team Olofssons Miljö AB agerar där som personupgiftsbiträdePersonupgifter som behandlas

Team Olofssons Miljö AB behandlar de upgifter du själv eller din kontakt lämnat till oss i samband med beställning utav tjänst. Såsom Namn, Personnummer, Adress, Fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, Telefonnummer, mailadress, eventuell kreditbedömning och annan information som är nödvändig för att utföra beställt arbete.


Hur vi samlar in personupgifter

Team Olofssons Miljö AB samlar in personupgifter direkt ifrån dig när du kontaktar oss till exempel via telefon, e-post, formulär, din kontaktperson eller annan tredje part som Hudiksvalls eller Nordanstigs kommun.


För att kunna hålla dina personuppgifter korrekta så kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Det gäller t.ex. adressuppgifter och personnummer.


Från tredje part

Vid beställning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer. Om du inte själv har genomfört en beställning utan någon annan har gjort en beställning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Detsamma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

Detta gäller även beställnignar du gjort genom tex kommunen, där vi agerar personupgiftsbiträde.


Nödvändig behandling och behandling med stöd av samtycke

Team Olofssons Miljö AB kommer endast behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla vårt avtal med dig (d.v.s. för att kunna utföra det arbete du beställt utav oss eller genom tredje part), för att du gett ditt samtycke, för att följa lagkrav eller för andra berättigade intressen. I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan dock förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av fullgörande av avtalet eller för att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser eller berättigade intressen. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.Hantering av personupgifter

Utöver vad som redan har framgått i föregående avsnitt så använder vi dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.


Utveckling av tjänster, service och verksamhet

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och service, för att utbilda vår personal, samt för att åtgärda brister och förbättra säkerheten genom att exempelvis upptäcka och motverka missbruk av tjänsterna, bedrägeri och andra brott. Denna behandling gör Team Olofssons Miljö AB med stöd av en intresseavvägning eftersom detta hjälper oss att säkerställa att du tryggt kan använda våra tjänster och att vår service kontinuerligt förbättras. För dessa ändamål använder vi i huvudsak anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå, men det kan även förekomma att vi använder personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant. För att förbättra våra tjänster och vår service kan vi även kontakta dig i marknadsundersökningssyfte.


Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet, redovisning och reklamation.


Utlämning av personuppgifter

För att kunna bedriva och utveckla vår verksamhet och för att tillhandahålla dig bättre service, erbjudanden och kommunikation så använder vi oss av olika IT-tjänster, IT-system, kommunikationslösningar, kund- och ärendehanteringssystem, analys- och undersökningsverktyg, betallösningar och samarbetspartners som i vissa fall lagrar och behandlar personuppgifter.


Om vi är skyldiga enligt lag, eller om lagen så tillåter, kan vi dela personuppgifter med stat och myndigheter i den mån det är nödvändigt.


Team Olofssons Miljö AB kan även komma att dela nödvändiga personuppgifter med underleverantörer vi anlitat att utföra det jobb du beställt utav oss.


All överföring görs i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan beskrivning. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med tredjepart. För det fall vi överför personuppgifter till en leverantör som är vårt personuppgiftsbiträde ingår vi alltid nödvändiga avtal för att säkerställa att vi behåller kontrollen över personuppgifterna och att dessa hanteras lagenligt med största säkerhet av vårt personuppgiftsbiträde.


Lagring av personuppgifter

Team Olofssons Miljö AB sparar dina personuppgifter endast så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen i enlighet med den här personuppgiftspolicyn.

I de fall vi sparar personuppgifter för att följa lagkrav, t.ex. bokföringslagen, så är det de lagstadgade kraven som styr hur länge vi sparar dina uppgifter.


Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har raderats från ett system där den inte längre behövs, fortfarande kan finnas kvar i ett annat system där den lagras för ett annat ändamål och fortfarande behövs.


Skyddande av dina personuppgifter

Vi är väl införstådda med vikten av att skydda och hantera dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller radering. Vi arbetar löpande med ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”, utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar vår personal löpande i dataskyddsfrågor och våra anställda har även strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.


Dina rättigheter

Team Olofssons Miljö AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande och vi kommer löpande radera personuppgifter när vi inte har rätt att fortsätta behandla dem för legitima syften.


Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska kompletteras, rättas och i vissa fall raderas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål samt rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).


Du har även rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Team Olofssons Miljö AB om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.


Kontakt och klagomål m.m.

Team Olofssons Miljö AB har utsett ett dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att övervaka att Team Olofssons Miljö AB behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Tveka inte att kontakta detta dataskyddsombud på maria@nordins.nu om du har några frågor eller synpunkter på denna personuppgiftspolicy eller hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter.


Om du anser att vi eller något annat företag behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning kan du vända dig till Datainspektionen.


 

För att begära registerutdrag från Team Olofssons Miljö AB så kontaktar du vårt dataskyddsombud på nedanstående adress:


Redovinsingstjänst i Delsbo AB

Att: Maria Nordin

Tingsvägen 1B

82471 Delsbo


Skicka in din begäran skriftligen tillsammans med en kopia på giltig legitimation samt din namnteckning i original.


Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Från tid till annan kan vi göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vid större ändringar kommer vi att med rimligt varsel meddela dig om detta i enlighet med vad som krävs enligt lag. Vi kommer att lägga upp den uppdaterade policyn här på vår webbsida. Den uppdaterade policyn kommer att ha ett annat datum och versionsnummer.

Vänligen besök vår webbsida regelbundet för uppdateringar.


 

Version 2.0, uppdaterad 2020-10-13

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

#TEAMOLOFSSONS