Miljö

MILJÖ

Vi jobbar proaktivt för att säkerställa en långsiktigt, hållbar

och minmal miljöpåverkan.

MILJÖPOLICYVi skall bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiva transportsystem med minsta möjliga miljöbelastning.Vi skall minst uppfylla kraven i Svensk miljölagsstiftning och verka för att överträffa dessa krav.Vårt miljöarbete skall kännetecknas av en helhetssyn av de sanerings och transport projekt som vi åtar oss att utföra åt våra kunder.Vi skall öka miljömedvetenheten hos alla våra anställda genom utbildning så att de har möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter.Vi skall påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, myndigheter och övriga intressenter.Vår strävan är att utnyttja våra resurser maximalt och på ett sådant sätt att minsta möjliga miljöbelastning uppstår.I vårt arbete tar vi hänsyn till våra kunders miljöarbete och verkar för att de skall kunna leva upp till sina miljöåtaganden i de projekt som vi utför åt våra kunder.

 

Emaila oss:                                       Ring oss:

info@stenolofssons.se                     0771 - 19 20 00

MILJÖFÖRETAGET I TIDEN

MILJÖMÅL-  Minska vår miljöbelastning vad som gäller energiförbrukning.


-  Miljöanpassa företagets alla inköp.


-  Minska användningen av icke förnyelsebara produkter


-  Minska antalet leverantörer av kemitekniska produkter till ett absolut minimum.

För att minska miljöbelastningen
- Vad som gäller energiförbrukningen finns rutiner för underhåll och service av fordonsparken.


-  Har rutin tagits fram för att utveckla transportplaneringen så att vi undviker t.ex. tomma returkörningar så långt det är möjligt.


-  Kommer tranportenheterna hela tiden att bytas ut mot miljömässigt bättre alternativ.


-  Har personalen utbildats i grundläggande miljöfrågor samt miljöfrågor som rör deras arbetsuppgifter.


-  Har rutin för inköp av kemiska ämnen/produkter utarbetats.

#TEAMOLOFSSONS

Copyright @ All Rights Reserved